กองทุนเงินทดแทน ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ และทายาทของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน

10 พฤษภาคม 2565